info@aminavid.com
۴۲۳۶۶۰۰۰

اخبار

رشد ماهانه نقدینگی در اسفند ماه به بیشترین مقدار خود طی سال گذشته رسید!

میزان نقدینگی در اسفند ماه به ۱۵۳۰۰ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد ۲۲٫۱ درصدی را نشان می دهد.

رشد ماهانه نقدینگی در اسفند حدود ۲٫۷۱ درصد بوده است که بیشترین مقدار رشد نقدینگی از ابتدای سال می باشد. با این وجود، رشد نقدینگی در اسفند از ماه مشابه سال گذشته _ ۳٫۴۹ درصد_ پایینتر است.

رشد ماهانه نقدینگی در اسفند ماه به بیشترین مقدار خود طی سال گذشته رسید!

حدود ۸۷ درصد از نقدینگی متعلق به شبه پول _معادل ۱۳۳۵۳ هزار میلیارد ریال_ و مابقی _معادل ۱۹۴۷ هزار میلیارد ریال_ مربوط به پول می باشد.

نسبت شبه پول به نقدینگی برای ۵ امین ماه متوالی در اسفند ماه کاهش یافته است و به کمترین مقدار خود معادل ۸۷٫۲۸ درصد رسیده است.

نمودار زیر روند رشد نقدینگی و نسبت پول به شبه پول را طی سه سال گذشته نشان می دهد همانطور که مشاهده می شود این نسبت از مهر ماه سال قبل شروع به افزایش کرده است و در اسفند به بیشترین مقدار خود طی سال گذشته رسیده است که نشاندهنده ی حرکت نقدینگی از شبه پول و کاهش سهم آن از نقدینگی می باشد.