info@aminavid.com
۴۲۳۶۶۰۰۰

اخبار

نبض بازار

آرشیو

اخبار داخلی

آرشیو

تاسیس بورس ارز در شرایط فعلی از اوجب واجبات است

یک عضو هیئت علمی دانشگاه اظهار کرد: تاسیس بورس ارز در شرایط فعلی از اوجب واجبات است. از طریق این بورس می‌توان مقادیری از منابع ارزی نگهداری شده در منازل و حتی بانک‌های خارج از کشور را به سمت این بورس هدایت کرد.

واکنش بازارهای مالی نسبت به شرایط موجود اقتصادی

تا زمانی که ما نتوانیم نرخ ارز را در کشور کنترل کنیم، باید هر آن انتظار تغییر رفتار مشتریان و بازیگران بازار سرمایه را داشته باشیم. به این صورت که این سرمایه‌ها ممکن است به بازار مسکن و یا حتی بازار خودرو برود.

اخبار بین المللی

آرشیو

تاسیس بورس ارز در شرایط فعلی از اوجب واجبات است

یک عضو هیئت علمی دانشگاه اظهار کرد: تاسیس بورس ارز در شرایط فعلی از اوجب واجبات است. از طریق این بورس می‌توان مقادیری از منابع ارزی نگهداری شده در منازل و حتی بانک‌های خارج از کشور را به سمت این بورس هدایت کرد.

اخبار کدال

آرشیو