info@aminavid.com
۴۲۳۶۶۰۰۰

اخبار

درخواست افزایش سرمایه یک نماد دارویی

شرکت دارو سازی امین در نظر دارد سرمایه خود را از مبلغ ۵۸۰ میلیارد ریال به مبلغ ۸۲۹ میلیارد ریال برساند که این افزایش سرمایه ۲۴۹ میلیادر ریال از محل سود انباشته می باشد همچنین شرکت علت این افزایش سرمایه را اصلاح ساختار مالی عنوان نموده است .