info@aminavid.com
۴۲۳۶۶۰۰۰

شاخص ۲۲۰ هزارتایی شد

شاخص ۲۲۰ هزارتایی شد

امروز چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت۹۸  تمام شاخص ها با رشد مواجه شدند؛ شاخص کل با ۳۴۶۷ واحد رشد به ۲۲۰ هزار و ۱۰۹ واحد، شاخص قیمت وزنی – ارزشی با ۹۹۹ واحد افزایش به ۶۳ هزار ۴۳۴ واحد، شاخص کل هم وزن با ۷۷۲ واحد رشد به ۴۴ هزار و ۶۵۱ واحد، شاخص قیمت هم وزن با ۵۳۸ واحد افزایش به ۳۱ هزار و ۱۱۱ واحد رسید .

همچنین شاخص آزاد شناور با ۳۶۵۳ واحد صعود، به ۲۴۸ هزار و ۵۴ واحد، شاخص بازار اول با ۲۵۴۲ واحد افزایش به ۱۶۵ هزار ۳۴۰ واحد و شاخص بازار دوم با ۶۹۵۲ واحد صعود ، به ۴۲۳ هزار و ۲۵۶ واحد رسید.

نگاهی به آمارهای معاملاتی امروز بازار سهام مشخص می کند: قیمت سهام نمادهای «بورس، غبهشر، فلامی، کسرام، پدرخش، غچین و سفار» بیشترین افزایش قیمت و نمادهای «ستران، غدشت، شسینا، غدام، غاذر، کحافظ و تکنو» بیشترین کاهش قیمت را در بازار سهام رقم زدند.

همچنین بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص را ۷ نماد «جم با ۲۴۳ واحد، رمپنا با ۲۱۲ واحد، وامید با ۱۸۳ واحد، فملی با ۱۴۵ واحد، فولاد با ۱۳۸ واحد، همراه با ۱۳۴ واحد، و فارس با ۱۲۸ واحد» رشد، به جا گذاشتند.

بر اساس این گزارش،  امروز شاخص های صنایع تالار شیشه ای نیز با رشد مواجه شدند؛  شاخص صنایع «انتشار و چاپ با ۱۸۷۸۹ واحد صعود به ۴۰۲ هزار و ۳۹۳ واحد، وسایل ارتباطی با ۲۱۴ واحد افزایش به ۴ هزار و ۶۰۵ واحد، فنی مهندسی با ۸۱ واحد رشد به یک هزار و ۸۰۴ واحد، حمل و نقل با ۲۵۸ واحد افزایش به ۶ هزار و ۱۲۱ واحد، ذغالسنگ با ۲۱۷ واحد رشد، به ۶ هزار و ۲۸۵ واحد، چند رشته ای صنعتی با ۶۸۷ واحد افزایش به ۲۲ هزار و ۱۰۹ واحد، ماشین آلات با ۱۳۶۵ واحد رشد به ۴۴ هزار و ۷۱۵ واحد» رسید .

امروز در پایان معاملات بورس، ۵ میلیارد و ۳۰ میلیون برگه اوراق بهادار به ارزش ۱۶ هزار و ۵۸ میلیارد تومان در ۳۲۲ هزار نوبت معاملاتی در بورس معامله شد و ارزش بازار به ۸۴۷ هزار و ۸۱۹ میلیارد تومان رسید.

امروز چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت۹۸  تمام شاخص ها با رشد مواجه شدند؛ شاخص کل با ۳۴۶۷ واحد رشد به ۲۲۰ هزار و ۱۰۹ واحد، شاخص قیمت وزنی – ارزشی با ۹۹۹ واحد افزایش به ۶۳ هزار ۴۳۴ واحد، شاخص کل هم وزن با ۷۷۲ واحد رشد به ۴۴ هزار و ۶۵۱ واحد، شاخص قیمت هم وزن با ۵۳۸ واحد افزایش به ۳۱ هزار و ۱۱۱ واحد رسید .

همچنین شاخص آزاد شناور با ۳۶۵۳ واحد صعود، به ۲۴۸ هزار و ۵۴ واحد، شاخص بازار اول با ۲۵۴۲ واحد افزایش به ۱۶۵ هزار ۳۴۰ واحد و شاخص بازار دوم با ۶۹۵۲ واحد صعود ، به ۴۲۳ هزار و ۲۵۶ واحد رسید.

نگاهی به آمارهای معاملاتی امروز بازار سهام مشخص می کند: قیمت سهام نمادهای «بورس، غبهشر، فلامی، کسرام، پدرخش، غچین و سفار» بیشترین افزایش قیمت و نمادهای «ستران، غدشت، شسینا، غدام، غاذر، کحافظ و تکنو» بیشترین کاهش قیمت را در بازار سهام رقم زدند.

همچنین بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص را ۷ نماد «جم با ۲۴۳ واحد، رمپنا با ۲۱۲ واحد، وامید با ۱۸۳ واحد، فملی با ۱۴۵ واحد، فولاد با ۱۳۸ واحد، همراه با ۱۳۴ واحد، و فارس با ۱۲۸ واحد» رشد، به جا گذاشتند.

بر اساس این گزارش،  امروز شاخص های صنایع تالار شیشه ای نیز با رشد مواجه شدند؛  شاخص صنایع «انتشار و چاپ با ۱۸۷۸۹ واحد صعود به ۴۰۲ هزار و ۳۹۳ واحد، وسایل ارتباطی با ۲۱۴ واحد افزایش به ۴ هزار و ۶۰۵ واحد، فنی مهندسی با ۸۱ واحد رشد به یک هزار و ۸۰۴ واحد، حمل و نقل با ۲۵۸ واحد افزایش به ۶ هزار و ۱۲۱ واحد، ذغالسنگ با ۲۱۷ واحد رشد، به ۶ هزار و ۲۸۵ واحد، چند رشته ای صنعتی با ۶۸۷ واحد افزایش به ۲۲ هزار و ۱۰۹ واحد، ماشین آلات با ۱۳۶۵ واحد رشد به ۴۴ هزار و ۷۱۵ واحد» رسید .

امروز در پایان معاملات بورس، ۵ میلیارد و ۳۰ میلیون برگه اوراق بهادار به ارزش ۱۶ هزار و ۵۸ میلیارد تومان در ۳۲۲ هزار نوبت معاملاتی در بورس معامله شد و ارزش بازار به ۸۴۷ هزار و ۸۱۹ میلیارد تومان رسید.

امروز چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت۹۸  تمام شاخص ها با رشد مواجه شدند؛ شاخص کل با ۳۴۶۷ واحد رشد به ۲۲۰ هزار و ۱۰۹ واحد، شاخص قیمت وزنی – ارزشی با ۹۹۹ واحد افزایش به ۶۳ هزار ۴۳۴ واحد، شاخص کل هم وزن با ۷۷۲ واحد رشد به ۴۴ هزار و ۶۵۱ واحد، شاخص قیمت هم وزن با ۵۳۸ واحد افزایش به ۳۱ هزار و ۱۱۱ واحد رسید .

همچنین شاخص آزاد شناور با ۳۶۵۳ واحد صعود، به ۲۴۸ هزار و ۵۴ واحد، شاخص بازار اول با ۲۵۴۲ واحد افزایش به ۱۶۵ هزار ۳۴۰ واحد و شاخص بازار دوم با ۶۹۵۲ واحد صعود ، به ۴۲۳ هزار و ۲۵۶ واحد رسید.

نگاهی به آمارهای معاملاتی امروز بازار سهام مشخص می کند: قیمت سهام نمادهای «بورس، غبهشر، فلامی، کسرام، پدرخش، غچین و سفار» بیشترین افزایش قیمت و نمادهای «ستران، غدشت، شسینا، غدام، غاذر، کحافظ و تکنو» بیشترین کاهش قیمت را در بازار سهام رقم زدند.

همچنین بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص را ۷ نماد «جم با ۲۴۳ واحد، رمپنا با ۲۱۲ واحد، وامید با ۱۸۳ واحد، فملی با ۱۴۵ واحد، فولاد با ۱۳۸ واحد، همراه با ۱۳۴ واحد، و فارس با ۱۲۸ واحد» رشد، به جا گذاشتند.

بر اساس این گزارش،  امروز شاخص های صنایع تالار شیشه ای نیز با رشد مواجه شدند؛  شاخص صنایع «انتشار و چاپ با ۱۸۷۸۹ واحد صعود به ۴۰۲ هزار و ۳۹۳ واحد، وسایل ارتباطی با ۲۱۴ واحد افزایش به ۴ هزار و ۶۰۵ واحد، فنی مهندسی با ۸۱ واحد رشد به یک هزار و ۸۰۴ واحد، حمل و نقل با ۲۵۸ واحد افزایش به ۶ هزار و ۱۲۱ واحد، ذغالسنگ با ۲۱۷ واحد رشد، به ۶ هزار و ۲۸۵ واحد، چند رشته ای صنعتی با ۶۸۷ واحد افزایش به ۲۲ هزار و ۱۰۹ واحد، ماشین آلات با ۱۳۶۵ واحد رشد به ۴۴ هزار و ۷۱۵ واحد» رسید .

امروز در پایان معاملات بورس، ۵ میلیارد و ۳۰ میلیون برگه اوراق بهادار به ارزش ۱۶ هزار و ۵۸ میلیارد تومان در ۳۲۲ هزار نوبت معاملاتی در بورس معامله شد و ارزش بازار به ۸۴۷ هزار و ۸۱۹ میلیارد تومان رسید.